Board of Directors

DATO’ NIK FAUZI BIN TAN SRI NIK HUSSEIN
Group Executive Chairman, MTD Capital Bhd
NIK FIRDAUS BINTI TAN SRI NIK HUSSAIN
Group Executive Deputy Chairman, MTD Capital Bhd
DATO’ NIK FAIZUL BIN TAN SRI NIK HUSSAIN
Non-Executive Director, MTD Capital Bhd
NIK FAERUZ BINTI TAN SRI NIK HUSSAIN
Non-Executive Director, MTD Capital Bhd